Beijing

Sept. 1

Heilongjiang

Aug. 31

Shaanxi

Aug. 31

Guangdong

Aug. 31

Qinghai

Aug. 31

Zhejiang

Aug. 30

Fujian

Aug. 30

Tianjin

Aug. 30

Henan

Aug. 28

Xinjiang

Aug. 27

Inner Mongolia

Aug. 22

Gansu

Aug. 20

Shandong

Aug. 20

Hubei

Aug. 19

Sichuan

Aug. 18

Chongqing

Aug. 17

Jiangsu

Aug. 12

Shanxi

Aug. 10

Hebei

Aug. 9

Shanghai

Aug. 8

Hunan

Aug. 5

Liaoning

Aug. 4

Guizhou

Aug. 3

Tibet

Aug. 2

Jilin

Aug. 1

Guangxi

July 22

Yunnan

July 21

Anhui

July 20

Ningxia

July 18

Jiangxi

July 15

Hainan

July 11